Πολιτική Απορρήτου

Σημαντική Σημείωση: Ορισμένα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στο e-shop, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση του προφίλ σας, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε και για λόγους απευθείας εμπορικής προώθησης (π.χ. μέσω newsletter). Ακόμα και εάν συγκατατεθείτε στην παραπάνω αξιοποίησή τους, μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τον παρακάτω όρο [3.4.].

1. Εισαγωγή, στοιχεία επιχείρησης – Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος «www.puroaccessori.gr» και το ηλεκτρονικό κατάστημα πωλήσεων μέσω διαδικτύου «https://www.puroaccessori.gr/eshop/» (εφεξής: “e-shop”) ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «PURO ACCESSORI» (εφεξής: «Επιχείρηση»), που εδρεύει στη Ν. Ερυθραία Δήμου Κηφισιάς Αττικής, οδός Βάρναλη αριθ. 42 (Α.Φ.Μ: 999651165, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.005320201000). Το παρόν συνιστά ενημέρωση βάσει του ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου (GDPR).

1.2. Η PURO ACCESSORI ακολουθεί ειδικές διαδικασίες προκειμένου να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία ο Xρήστης καταχωρεί και γνωστοποιεί μέσω της Ιστοσελίδας στη (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»). H PURO ACCESSORI έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και δηλώνει ότι διατηρεί στην κατοχή της τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα.

Συμβουλεύουμε όλους τους χρήστες –επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και, μόνον εάν συμφωνούν με αυτούς, να προχωρούν σε περαιτέρω χρήση του.

2. Σκοπός επεξεργασίας & Χρόνος Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων.

2.1. Όπου στο παρόν αναφέρεται η έννοια της Επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, θα πρέπει να νοείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

2.2.Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), που μας γνωστοποιείτε, στα πλαίσια συναλλαγής μέσω του e-shop είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε ως επισκέπτης, είναι τα απολύτως απαραίτητα και αξιοποιούνται αυστηρά και μόνον για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την έκδοση των σχετικών παραστατικών (άρθ. 6 §1 περ. β΄ Καν 2016/679 ΕΕ).

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στο αρχείο μας για φορολογική, οικονομική ή άλλη συναφή χρήση και διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τις φορολογικές Αρχές ή για συμμόρφωση της Επιχείρησης με άλλες έννομες υποχρεώσεις της (άρθ. 6 §1 περ. γ΄ Καν 2016/679 ΕΕ).

Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων παραγγελιών σας, για εύλογο χρονικό διάστημα, για την κατάρτιση του προφίλ σας με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση (π.χ. newsletter), μόνον εφόσον έχετε συγκατατεθεί προς τούτο. Η συγκατάθεση αυτή, μπορεί ελεύθερα να ανακληθεί, σύμφωνα με τα παρακάτω.

2.3. Η εκ μέρους σας παροχή των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε. Η μη παροχή ή η ελλιπής παροχή των Δεδομένων δίνει το δικαίωμα στην Επιχείρηση να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας.

2.4. Δεν γνωστοποιούμε ούτε και διαβιβάζουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα στοιχεία που μας αποστέλλουν οι πελάτες μας και τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των συναλλαγών τους, με εξαίρεση τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τη φορολογικήνομοθεσία ή έχουν επιβληθεί από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

2.5. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων και δια της οικειοθελούς παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεση του, συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων αυτών, που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Δικαιώματα Χρήστη ιστοσελίδας – eshop.

3.1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Ο Χρήστης του e-shop δικαιούται ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει από την Επιχείρηση επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία καθώς και να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα που τον αφορούν, είτε με σύνδεση στο λογαριασμό του στο e-shop, είτε κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του προς την Επιχείρηση.

3.2.Δικαίωμα Διόρθωσης: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών Δεδομένων που τον αφορούν, είτε με σύνδεση στο λογαριασμό του στο e-shop, είτε κατόπιν σχετικής αιτήσεώς του προς την Επιχείρηση.

3.3. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παραπάνω (2.5.) συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

3.4. Δικαίωμα εναντίωσης: Ο Χρήστης δικαιούται να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που διενεργείται για το σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης.

3.5. Δικαίωμα Διαγραφής: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των Δεδομένων που το αφορούν (π.χ. σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής του), εφόσον αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας τους ή για σκοπούς θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων της Επιχείρησης.

3.5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (π.χ. με CD ή e-mail), καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

3.6. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στις αρμόδιες Αρχές.

3.7. Για την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στον Χρήστη, είναι απαραίτητη η επικοινωνία του με την Επιχείρηση, σύμφωνα με τα παρακάτω, καθώς και η παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας προς την Επιχείρηση.

4. Τροποποίηση Όρων.

Η Επιχείρηση  δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Όρους ενημερώνοντας τους Χρήστες, όποτε αυτό επιβάλλεται από το τη νομοθεσία. Παροτρύνουμε όμως τους Χρήστες να ελέγχουν τις ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση της Ιστοσελίδας και του e-shop τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους Όρους, όπως ισχύουν.


5. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οι παρόντες Όροι και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς διέπονται από και ερμηνεύονται σε συμφωνία με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.


6.Επικοινωνία.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους ή για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην Επιχείρηση  τηλεφωνικώς στο 2106254426 ή μέσω e-mail στο info@puroaccessori.gr

Ενημερωθείτε πρώτοι για τις τελευταίες παραλαβές, νέες αφίξεις και προσφορές!

Δεν στέλνουμε spam! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας για περισσότερες λεπτομέρειες.